Saturday, October 1, 2011

Hao Lesson 2 Happy Birth Day to You


Chinese Numbers
thebeijingguide

一,二,三,四,五,六,七,八,九,十,
(一)十一,。。。。。。。, (一)十九,
二十一,。。。。。。。,二十九,
三十一,。。。。。。。,三十九,
四十一,。。。。。。。,四十九,
五十一,。。。。。。。,五十九,
六十一,。。。。。。。,六十九,
七十一,。。。。。。。,七十九,
八十一,。。。。。。。,八十九,
九十一,。。。。。。。,九十九,
一百,
一千,
一万,
十万,

前天, 昨天,今天 明天,后天,。。。。
星期

今天    是,          年,   月,    日, 星期    
今天    是,       年,几 月, 日, 星期
今天    是, 二零一一 年,十 月, 日, 星期

我的生日是,          年,   月,    日, 星期    
我的生日是,       年,几 月, 日, 星期
我的生日是, 二零一一 年,十 月, 日, 星期

今天是我的生日。

祝你生日快乐。祝你生日快乐。祝你生日快乐。
祝你永远快乐。

With Pinyin

Hao Lesson2 Happy Birthday to You
Chinese Numbers
thebeijingguide
()(èr)(sān)()()(liù)()()(jiǔ)(shí)
(一)十一,。。。。。。。, (一)十九,
二十一,。。。。。。。,二十九,
三十一,。。。。。。。,三十九,
四十一,。。。。。。。,四十九,
五十一,。。。。。。。,五十九,
六十一,。。。。。。。,六十九,
七十一,。。。。。。。,七十九,
八十一,。。。。。。。,八十九,
九十一,。。。。。。。,九十九,
()(bǎi)
()(qiān)
()(wàn)

(qián)(tiān) (zuó)(tiān)(jīn)(tiān) (míng)(tiān)(hòu)(tiān)
(shì)
(nián) (yuè) () (xīng)()

今天    是,          年,   月,    日, 星期    
今天    是,       年,几 月, 日, 星期
(jīn)(tiān)    (shì) (èr)(líng)()() (nián)(shí) (yuè) () () (xīng)() (èr)

我的生日是,          年,   月,    日, 星期    
我的生日是,       年,几 月, 日, 星期
()(de)(shēng)()(shì) (èr)(líng)()() (nián)(shí) (yuè) () () (xīng)() (èr)

(jīn)(tiān)(shì)()(de)(shēng)()

(zhù)()(shēng)()(kuài)()
(zhù)()(shēng)()(kuài)()祝你生日快乐。祝你生日快乐。
(zhù)()(yǒng)(yuǎn)(kuài)()Hao Lesson2 Happy Birthday to You

No comments:

Post a Comment